H Περιφέρεια προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό για Καθαρισμό Ρεμάτων σε Άνδρο, Τήνο, Πάρο, Μύκονο, Αμοργό, Σίφνο & Σέριφο [Έγγραφα]

Date:

Share:

Προκήρυξη Π.Ν.Αι. σε Δημόσιο, Ανοικτό, Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για Καθαρισμό Ρεμάτων Άνδρου, Τήνου, Πάρου, Μυκόνου, Αμοργού, Σίφνου & Σερίφου [Έγγραφα]

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών  με τίτλο: «Καθαρισμός Ρεμάτων ν. Άνδρου,  Τήνου, Πάρου, Μυκόνου, Αμοργού, Σίφνου & Σερίφου».

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός ρεμάτων των νήσων Άνδρου και Τήνου, Μυκόνου, Αμοργού, Πάρου, Σίφνου και Σερίφου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τα προς καθαρισμό ρέματα είναι ανοιχτά και κλειστά (διευθετημένα ή μη). Οι θέσεις το είδος και η έκταση  παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Υπηρεσία).

Πέραν των ρεμάτων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Τεχνική Περιγραφή) της Διακήρυξης είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα ρέματα που ευρίσκονται στα ως άνω νησιά, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.01.24

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 19.02.24

Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή: Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος

Δείτε τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, στα παρακάτω Αρχεία

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός ρεμάτων των νήσων Άνδρου και Τήνου, Μυκόνου, Αμοργού, Πάρου, Σίφνου και Σερίφου.

Τα προς καθαρισμό ρέματα είναι ανοιχτά και κλειστά (διευθετημένα ή μη). Οι θέσεις το είδος και η έκταση παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Υπηρεσία).

Κατά την εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την παρέμβαση. Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων αφορούν την απομάκρυνση, κυρίως από τον πυθμένα, τα πρανή και τις όχθες των υδατορεμάτων των απορριμμάτων, της βλάστησης και των φερτών υλών, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή επιφανειακή απορροή των υδάτων και είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

  Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων αφορούν την απομάκρυνση, κυρίως από τον πυθμένα, τα πρανή και τις όχθες των υδατορεμάτων των απορριμμάτων, της βλάστησης και των φερτών υλών, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή επιφανειακή απορροή των υδάτων και είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

  • Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλίκων, άμμου, ξύλων, σκουπιδιών, κορμών δέντρων, τα οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν κρίσιμα σημεία των ρεμάτων χωρίς να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή στην αρχική διατομή του ρέματος.
  • Καθαρισμός της αυτοφυούς βλάστησης.
  • Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων σε ύψος 0,40μ από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Η χαμηλή κατεστραμμένη βλάστηση δεν θα απομακρύνεται σε περίπτωση που κριθεί επικίνδυνο να διαταραχθεί η φυσική διαμόρφωση του εδάφους.
  • Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων για ευνόητους λόγους. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση του για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.
  • Αποκατάσταση κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
  • Καθαρισμός από φερτά υλικά και άρση των προσχώσεων, με οποιοδήποτε μέσο (χειρωνακτικά ή και με μηχανική υποβοήθηση), των υφιστάμενων κιβωτιοειδών, σωληνωτών κλπ οχετών προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των όμβριων υδάτων καθώς και των τριγωνικών τάφρων απορροής, στο Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, διαμέσου των οποίων τα όμβρια οδηγούνται στα συγκεκριμένα υδατορέματα.
  • Καθαρισμός της κοίτης από φερτά αδρανή υλικά (αμμοχάλικα), για διατήρηση ομοιόμορφης ροής κοίτης με παράπλευρη απόθεση των υλικών.

  ━ more like this

  Κώστα Σαχάς: Συνεχίζεται ο καθαρισμός και το πλύσιμο των κοινόχρηστων χώρων στον Παραδοσιακό Οικισμό Μυκόνου

  Συνεχής η προσπάθεια από το αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Κώστα Σαχά και τους εργαζομένους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου το νησί να διατηρείται καθαρό. Επισημαίνεται...

  Συνεδριάζει δια ζώσης, σήμερα, Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Μυκόνου

  Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης, διά ζώσης, της Δημοτικής Κοινότητας Μυκόνου. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Ξενάριος και οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων, σας προσκαλούν την Τρίτη, 11...

  Συνεδριάζει δια ζώσης, σήμερα, Τρίτη το Κοινοτικό Συμβούλιο Μυκονίων

  Mykonos Town Council meeting / Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης, διά ζώσης, του Κοινοτικού Συμβουλίου Μυκονίων. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Ξενάριος και οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων,...

  Mykonos Town Council meeting: Συνεδριάζει δια ζώσης, σήμερα, Τρίτη το Κοινοτικό Συμβούλιο Μυκονίων

  Mykonos Town Council meeting / Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης, διά ζώσης, του Κοινοτικού Συμβουλίου Μυκονίων. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Ξενάριος και οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων,...

  Mykonos Council Meeting: Συνεδριάζει την Παρασκευή, δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου – Τα 7 Θέματα που θα συζητηθούν

  Mykonos City Council Meeting / Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, που θα πραγματοποιηθεί, δια ζώσης, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα...