Mykonos: Ορίστηκαν οι αρμοδιότητες του νέου Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου

Date:

Share:

Municipality of Mykonos / Με απόφαση του Δημάρχου Μυκόνου, Χρήστου Βερώνη που αναρτήθηκε, σήμερα Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ75ΒΩΚΚ-Λ4Γ / Αριθμ. Πρωτ.101 5-1-2024), εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου.

Α. Αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.    Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Διευθυντές των Υπηρεσιών.

2.    Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και πάντα σε συνεργασία με τον Πρόεδρό τους.

3.    Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, και της Δημοτικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τους Διευθυντές των Υπηρεσιών.

4.    Να μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου.

5.    Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημοτική Επιτροπή.

6.    Να μεριμνά για τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου και να συντονίζει την διαδικασία τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου, και να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

7.    Να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

8.    Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

9.    Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου και να συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας και δράσης τους με τους στόχους του Δήμου.

10.    Να έχει την εποπτεία της Διοίκησης του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.

11.    Να βοηθά τον Δήμαρχο για την διεξαγωγή της υπηρεσίας, σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικότερες εντολές του Δημάρχου.

12.    Να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγραφα αρμοδιότητας του, όπως
α. τις αποφάσεις που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές και μισθολογικές αλλαγές του προσωπικού,
β. τις συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ, έγγραφα προς την επιθεώρηση εργασίας (ωράρια εργασίας κλπ), οικειοθελείς αποχωρήσεις κλπ.,
γ. τις εσωτερικές εγκυκλίους για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, δ. όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα προς το υπηρεσιακό συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις κλπ.
ε. τις αιτήσεις χορήγησης αδειών των υπαλλήλων, με ή χωρίς αποδοχές και τις μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

13.    Να μελετά και να εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου

14.    Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων της Διοίκησης του Δήμου.

15.    Να παραλαμβάνει πάσης φύσεως έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις, εξώδικα κ.τ.λ.) από δικαστικούς επιμελητές και άλλα όργανα, όταν απουσιάζει ο/η αρμόδιος/α προς τούτο υπάλληλος.

16.    Να παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Δήμου και να χρεώνει τα εισερχόμενα ή εσωτερικά έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και να ενημερώνει τον Δήμαρχο για την εισερχόμενη αλληλογραφία

17.    Να υπογράφει τα διαβιβαστικά έγγραφα, με τα οποία θα διαβιβάζονται οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και της Δημοτικής Επιτροπής στις αρμόδιες υπηρεσίες.

18.    Να υπογράφει «Με εντολή Δημάρχου» έγγραφα προς υπαλλήλους, πολίτες, Συλλόγους, Συνδικάτα, Ιδρύματα, Δήμους και Ενώσεις αυτών, Οργανισμούς καθώς επίσης και τα έγγραφα που απευθύνονται στα Υπουργεία, στα ΝΠΔΔ , Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές και λοιπούς φορείς, κατόπιν συνεννόησης με το Δήμαρχο.

19.    Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά τον Δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του Δήμου και του εκχωρείται κατ΄ αποκλειστικότητα η αρμοδιότητα εντολής προς όλους τους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου, πλην των χρηματικών ενταλμάτων.

Β. Ορίζει ότι:

1.    Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, όπως ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου και της κείμενης νομοθεσίας.

2.    Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που Του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

3.    Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφασή του να τροποποιεί τα ανωτέρω ή να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

4.    Για τις ενέργειες του ο Γενικός Γραμματέας θα συνεννοείται και θα ενημερώνει τον Δήμαρχο.

5.    Τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

6.    Η θητεία του Γενικού Γραμματέα ακολουθεί αυτή του Δημάρχου.

7.    Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη.

8.    Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου.

━ more like this

Aegean Islands: Ανοικτή πρόσκληση σε παραγωγούς του Ν. Αιγαίου για συμμετοχή τους στον Διεθνή Διαγωνισμό Δώρων Γαστρονομίας 2024

Μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου η υποβολή των προτάσεων Μέχρι την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου μπορούν οι παραγωγοί του Νοτίου Αιγαίου να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για...

Aegenan Islands: Διευρυμένη σύσκεψη υπό την Κεραμέως για την υποστελέχωση, τις χρηματοδοτήσεις και τις προσλήψεις

Διευρυμένη σύσκεψη υπό την Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως για τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζoυν οι Κυκλάδες, πραγματοποιήθηκε. το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024, στο...

Γιώργος Κουσαθανάς – Μάγκας: Τηλεφωνικά στον ΔΕΔΔΗΕ η αναγγελία βλάβης στον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Μυκόνου

Για αναγγελία βλάβης στο ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Μυκόνου, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται και να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Βλαβών ΔΕΔΔΗΕ στον αριθμό...

Mykonos: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γυναικών Μυκόνου, την Κυριακή 18/2, με θέμα τροποποίηση καταστατικού

Το ΔΣ του Συλλόγου συγκαλεί Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί έστω και άνευ απαρτίας, την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11πμ. Σας υπενθυμίζουμε ότι...

Mykonos: Το ΕΠΑΛ Μυκόνου στην έκθεση του διαγωνισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας “Junior Achievement Greece”

Οι έφηβοι «επιχειρηματίες» του ΕΠΑΛ Μυκόνου θα παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα τους και θα διαγωνιστούν στην μαθητική εμπορική έκθεση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Junior...