Mykonos: Ορίστηκαν οι αρμοδιότητες του νέου Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου

Date:

Share:

Municipality of Mykonos / Με απόφαση του Δημάρχου Μυκόνου, Χρήστου Βερώνη που αναρτήθηκε, σήμερα Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ75ΒΩΚΚ-Λ4Γ / Αριθμ. Πρωτ.101 5-1-2024), εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου.

Α. Αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.    Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Διευθυντές των Υπηρεσιών.

2.    Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και πάντα σε συνεργασία με τον Πρόεδρό τους.

3.    Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, και της Δημοτικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τους Διευθυντές των Υπηρεσιών.

4.    Να μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου.

5.    Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημοτική Επιτροπή.

6.    Να μεριμνά για τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου και να συντονίζει την διαδικασία τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου, και να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

7.    Να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

8.    Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

9.    Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου και να συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας και δράσης τους με τους στόχους του Δήμου.

10.    Να έχει την εποπτεία της Διοίκησης του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.

11.    Να βοηθά τον Δήμαρχο για την διεξαγωγή της υπηρεσίας, σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικότερες εντολές του Δημάρχου.

12.    Να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγραφα αρμοδιότητας του, όπως
α. τις αποφάσεις που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές και μισθολογικές αλλαγές του προσωπικού,
β. τις συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ, έγγραφα προς την επιθεώρηση εργασίας (ωράρια εργασίας κλπ), οικειοθελείς αποχωρήσεις κλπ.,
γ. τις εσωτερικές εγκυκλίους για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, δ. όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα προς το υπηρεσιακό συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις κλπ.
ε. τις αιτήσεις χορήγησης αδειών των υπαλλήλων, με ή χωρίς αποδοχές και τις μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

13.    Να μελετά και να εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου

14.    Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων της Διοίκησης του Δήμου.

15.    Να παραλαμβάνει πάσης φύσεως έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις, εξώδικα κ.τ.λ.) από δικαστικούς επιμελητές και άλλα όργανα, όταν απουσιάζει ο/η αρμόδιος/α προς τούτο υπάλληλος.

16.    Να παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Δήμου και να χρεώνει τα εισερχόμενα ή εσωτερικά έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και να ενημερώνει τον Δήμαρχο για την εισερχόμενη αλληλογραφία

17.    Να υπογράφει τα διαβιβαστικά έγγραφα, με τα οποία θα διαβιβάζονται οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και της Δημοτικής Επιτροπής στις αρμόδιες υπηρεσίες.

18.    Να υπογράφει «Με εντολή Δημάρχου» έγγραφα προς υπαλλήλους, πολίτες, Συλλόγους, Συνδικάτα, Ιδρύματα, Δήμους και Ενώσεις αυτών, Οργανισμούς καθώς επίσης και τα έγγραφα που απευθύνονται στα Υπουργεία, στα ΝΠΔΔ , Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές και λοιπούς φορείς, κατόπιν συνεννόησης με το Δήμαρχο.

19.    Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά τον Δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του Δήμου και του εκχωρείται κατ΄ αποκλειστικότητα η αρμοδιότητα εντολής προς όλους τους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου, πλην των χρηματικών ενταλμάτων.

Β. Ορίζει ότι:

1.    Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, όπως ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου και της κείμενης νομοθεσίας.

2.    Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που Του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

3.    Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφασή του να τροποποιεί τα ανωτέρω ή να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

4.    Για τις ενέργειες του ο Γενικός Γραμματέας θα συνεννοείται και θα ενημερώνει τον Δήμαρχο.

5.    Τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

6.    Η θητεία του Γενικού Γραμματέα ακολουθεί αυτή του Δημάρχου.

7.    Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη.

8.    Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου.

━ more like this

Γιώργος Κουσαθανάς – Μάγκας: Παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου και του παρεχόμενου μεταφορικού έργου

Τις παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου και του παρεχόμενου μεταφορικού έργου, συνεχίζει ο Δήμος Μυκόνου. Σε οδικές παρεμβάσεις...

Διπλή, δια ζώσης, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου, την Δευτέρα 17/6

Mykonos Water Supply and Sewerage Company (Deyam) / Διπλή θα είναι η συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα...

ΔΕΥΑΜ – Δ. Λαζαρίδης: Προληπτικές εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των φρεατίων αποχέτευσης στον Γιαλό Μυκόνου [Εικόνες]

Mykonos Water Supply and Sewerage Company / Συνεχίζονται οι προληπτικές εργασίες, από συνεργεία της ΔΕΥΑ Μυκόνου, με σκοπό να μπορέσει το δίκτυο αποχέτευσης...

Κώστα Σαχάς: Συνεχίζεται ο καθαρισμός και το πλύσιμο των κοινόχρηστων χώρων στον Παραδοσιακό Οικισμό Μυκόνου

Συνεχής η προσπάθεια από το αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Κώστα Σαχά και τους εργαζομένους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου το νησί να διατηρείται καθαρό. Επισημαίνεται...

Συνεδριάζει δια ζώσης, σήμερα, Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Μυκόνου

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης, διά ζώσης, της Δημοτικής Κοινότητας Μυκόνου. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Ξενάριος και οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων, σας προσκαλούν την Τρίτη, 11...